Reglament

La Transsegre és una baixada pel riu Segre d’embarcacions casolanes.
Gràcies a l’acompliment del present reglament, el nombre d’embarcacions pot arribar a ser de 100. Ajuda’ns a mantenir-les!

Fiança

Degut a actituts inacceptables, hem augmentat la fiança de cada embarcació al mateix import que la inscripció.
Si no hi ha cap problema, la fiança es retornarà el més aviat possible al mateix compte corrent des del qual s’ha fet el pagament.
La fiança es retirarà si qualsevol membre de la barca comet faltes greus a la baixada de forma reiterada.

CAPÍTOL I. TRIPULACIÓ I EMBARCACIÓ

1. La participació de la prova de baixada en barca està exclusivament reservada per a persones majors de divuit anys ja complerts en el moment de realitzar la inscripció.

2. És obligatori l’ús d’armilla salvavides individual homologada i degudament lligada durant tot moment de la prova.

3. La tripulació de cada embarcació serà com a mínim de dues persones i com a màxim de deu persones.

4. L’embarcació ha de ser obligatòriament de construcció casolana i ha de surar mitjançant l’ús de cambres d’aire de pneumàtic que assegurin una correcta flotabilitat. (camió, tractor, autobús, cotxe, bicicleta, remolc, carretó…)

5. Queda prohibit l’ús de bidons plàstics, porexpan o similars com a eina emprada per assegurar la flotabilitat de l’embarcació.

6. En cas que es vulgui utilitzar algun element protector per evitar la punxada accidental dels pneumàtics només es podran utilitzar tubs de reg que els embolcallin degudament.

7. Queda prohibit l’ús de vidre, ceràmica o qualsevol altre element potencialment tallant, punxant o perillós en la construcció i decoració de l’embarcació així com el seu ús o possessió per part de qualsevol tripulant durant la prova.

8. Queda prohibida la col·locació de cap mena de sostre o estructura que tanqui l’habitacle de l’embarcació que impedeixi la deguda evacuació d’aquesta en cas d’emergència.

9. És obligatori que les embarcacions tinguin degudament protegits tots els seus cantells vius i que aquests no suposin cap risc físic per als tripulants.

10. És obligatori que l’embarcació dugui ben visible el seu corresponent número de dorsal per tal de facilitar la seva identificació durant tota la prova.

11. És obligatori que la propulsió de l’embarcació sigui mitjançant força humana, com a mínim amb l’ús de dos o més rems i on també quedarà permès l’ús de pedals. Queda prohibit propulsar l’embarcació per qualsevol altre mitjà de tracció.

12. En cap cas es podrà modificar l’embarcació un cop realitzat el procés de verificació.

13. Queda prohibit utilitzar en qualsevol part de l’embarcació cap element que pugui absorbir aigua i pugui afectar a la flotabilitat d’aquesta.

14. Qualsevol element complementari que es trobi en l’embarcació haurà d’estar degudament subjectat sobre aquesta i haurà de respectar l’entorn natural en el qual es desenvolupa la prova.

15. Queda prohibit l’ús de bombes d’aigua, generadors elèctrics i equips electrònics o qualsevol altre element potencialment perillós per a les persones i l’entorn natural en el qual es desenvolupa la prova.

16. Queda prohibida la participació de qualsevol animal de companyia en la prova.

CAPITOL II. VERIFICACIÓ DE L’EMBARCACIÓ

17. És obligatori que totes les embarcacions i tripulants es presentin dissabte dia 13 de juliol de 2024 a les 11:30 hores a la zona assignada de verificacions del municipi de Gerb.

18. Les embarcacions i els tripulants que no se sotmetin al procés de verificació o que no el superin satisfactòriament quedaran exclosos i no podran participar en la prova.

19. Les embarcacions i els tripulants que no se sotmetin al procés de verificació o que no el superin satisfactòriament podran perdre, sota el criteri de l’organització, el seu dret de recuperar l’import de les inscripcions i de la fiança aportada.

20. Queda prohibida la participació com a tripulant en una embarcació de la qual no en consta com a registrat en el moment de realitzar les inscripcions. El braçalet identificatiu és personal i intransferible. La persona inscrita no podrà cedir l’ús de la inscripció.

21. És obligatori que en el moment de realitzar el procés de verificació de l’embarcació es compti amb la presència de la totalitat de la tripulació i que cadascun d’aquests presenti individualment i de forma física (NO S’ACCEPTARAN FOTOGRAFIES NI FOTOCOPIES) algun document acreditatiu d’identitat que estigui acceptat per l’organització (DNI, NIE, Passaport o Permís de conducció)

22. Un cop comprovada la correcta identitat dels tripulants els serà lligat un braçalet al turmell el qual conté un xip identificatiu que hauran de dur obligatòriament durant tota la prova i que serà comprovat per l’organització en la sortida i en l’arribada.

23. L’ús incorrecte, la manipulació, l’absència o la pèrdua del braçalet que conté el xip identificatiu constituiran motius de sanció i expulsió de la prova.

CAPITOL III. SEGURETAT I BONES PRÀCTIQUES

24. La participació en la prova de baixada en barca està exclusivament reservada per a persones majors de divuit anys ja complerts en el moment de dur a terme la inscripció.

25. És obligatori l’ús d’armilla salvavides individual homologada i degudament lligada durant tot moment de la prova.

26. És obligatori saber nedar i queda sota responsabilitat dels participants tenir capacitat física suficient per poder participar en la prova, tots els inscrits participen sota la seva responsabilitat.

27. Queda totalment prohibit dur a terme accions que posin en perill físic o psíquic la integritat dels altres participants.

28. Tots els participants tenen l’obligació de socórrer i prestar ajuda a qui es trobi en perill a l’aigua, així com de no obstaculitzar el correcte desenvolupament de la prova.

29. És obligatori respectar la senyalització i obeir les indicacions proporcionades pels membres de l’organització en tot moment així com les indicacions proporcionades pels cossos de seguretat i salvament (els membres de l’organització podran ser fàcilment identificats amb la seva indumentària distintiva on es podrà llegir les sigles TSO)

30. Queda totalment prohibit llençar escombraries i embrutar l’entorn en el qual es desenvolupa la prova, és obligatori que tots els participants respectin i mantinguin net l’entorn i facin un ús correcte de les bosses d’escombraries i contenidors que facilita l’organització.

31. Queda totalment prohibit abandonar o canviar d’embarcació en qualsevol moment de la prova. En cas d’abandonament justificat, els tripulants hauran d’assegurar l’embarcació en un lloc que no pugui obstaculitzar ni la prova ni la tasca de l’organització i els cossos de seguretat i salvament. En el cas d’abandonament total dels tripulants, aquests hauran de recuperar l’embarcació desqualificada de forma immediata un cop finalitzada la prova.

32. Queda prohibit estacionar l’embarcació sense cap causa justificada durant la prova.

33. Queda absolutament prohibit el consum de substàncies alcohòliques i/o estupefaents durant la prova. Els participants que mostrin clars signes d’ús d’aquestes substàncies podran ser sotmesos a una prova i podran ser sancionats i/o expulsats.

34. Queda prohibit interferir en la tasca de l’organització, els cossos de seguretat i salvament i els professionals associats a la prova que es trobin exercint les seves funcions.

35. Queda prohibit llençar aigua als membres de l’organització, els cossos de seguretat i salvament i professionals associats a la prova que es trobin exercint les seves funcions.

CAPITOL IV. BAIXADA

36. L’ordre de sortida es realitzarà segons el criteri de l’organització i aquesta serà anunciada «a cop de pito i bandera».

37. A partir de les 15:30 hores del dissabte dia 13 de juliol de 2024 quedarà obert l’accés de les embarcacions a la prova.

38. A partir de les 17:30 hores del dissabte dia 13 de juliol de 2024 quedarà tancat l’accés de les embarcacions a la prova.

39. A partir de les 19:00 hores del dissabte dia 13 de juliol de 2024 quedarà tancada l’arribada de les embarcacions a la linia de meta, les embarcacions que superin aquesta hora estipulada quedaran desqualificades i podran ser sancionades segonsel criteri de l’organització.

40. En el moment de finalització de la prova els tripulants hauran de retirar de forma immediata l’embarcació del punt d’arribada.

CAPITOL V. GUERRES D’AIGUA

41. No es mulla els membres de seguretat i socors.

42. No es mulla els TSO.

43. No es mulla els equips de vídeo/fotografia.

44. No es mulla la canalla ni la gent gran.

45. No es pot sortir de la barca i mullar els espectadors.

46. En cas de provocació o mala fe s’anul·len totes les normes anteriors. (Qui no vulgui pols que no vagi a l’era)

CAPITOL VI. INSCRIPCIONS

47. El cost de la inscripció a abonar per tal d’inscriure una embarcació queda fixat en la quantitat de 15 euros indiferentment de quants tripulants tingui.

48. El cost de la inscripció a abonar per part de cada participant en la prova queda fixat en la quantitat de 40 euros, dels quals 20 euros seran destinats com a pagament de fiança que, en cas de no quedar sostreta per part de l’organització, serà retornada de forma col·lectiva a través del capità de l’embarcació en un màxim de 30 dies hàbils a partir del moment de finalització de la prova mitjançant transferència bancària al mateix número de compte emprat en el procés d’inscripció. La fiança no és de caràcter individual sinó que serà retirada o retornada de forma col·lectiva per a tots els tripulants d’una mateixa embarcació. Si un tripulant comet alguna acció que constitueixi motiu de sanció, la resta dels tripulants de l’embarcació també seran sancionats.

49. El procés d’inscripció dels participants es realitzarà de forma telemàtica a través de la pàgina web oficial de l’organització de la prova (www.transsegre.org) mitjançant l’apartat d’inscripcions, on degudament s’indicarà, per part del capità de l’embarcació en qualitat de representant de la resta de tripulants les següents dades:
– El nom de l’embarcació
– El nom, adreça de correu electrònic i número del document acreditatiu d’identitat del capità
– Els noms i números de documents acreditatius d’identitat de la resta de tripulants.

50. Un cop realitzada la inscripció, el capità de l’embarcació podra efectuar l’abonament de l’import de la inscripció que obligatòriament serà mitjançant targeta bancària.

51. Un cop comprovada la correcta recepció de l’import de la inscripció per part del’organització, el capità de l’embarcació rebrà un correu electrònic amb el número d’embarcació assignat. En cas que el capità no rebi el correu electrònic no es podrà donar per formalitzada la inscripció. No s’admetran canvis, modificacions i anul·lacions un cop inscrita la barca de forma oficial.

52. El període d’inscripcions quedarà tancat el dia 1 de juliol de 2024 o un cop s’assoleixi la quantitat de 100 embarcacions.

IMPORTANT

La no revisió i/o el desconeixement d’aquesta normativa públicament accessible,degudament difosa i prèviament acceptada mitjançant i com a requisit per realitzar el procés d’inscripció per part del capità de l’embarcació en nom de tots els inscrits delgrup als qui representa no eximeix a la resta d’inscrits de la seva acceptació. Laparticipació en la cursa suposa la plena acceptació d’aquest reglament.

L’organització no es fa responsable dels incidents i danys provocats perl’incompliment d’aquest reglament o de qualsevol altre perjudici que la participacióen la cursa pugui ocasionar i puguin ser provocats i/o rebuts pels inscrits i els noinscrits en equipaments o en béns mobles i/o immobles públics i/o privats. Tampocs’acceptarà cap mena de reclamació i tot allò que no estigui previst en aquesta
normativa queda sota la decisió i el criteri de l’organització que es reserva el dret deprendre mesures de tota mena per rescabalar els perjudicis que es puguinocasionar.

L’organització es reserva el dret d’anul·lar la prova si per qualsevol circumstància hocreu convenient.

L’organització no es fa responsable dels béns i objectes sostrets o perduts.

L’organització es reserva el dret a portar a terme qualsevol canvi o modificació quecregui oportú.

L’organització no proporciona ni reconeix cap zona habilitada per dormir i recorda que no es permet l’acampada ni la pernoctació a la zona del riu de Balaguer.

L’organització es reserva el dret de fer complir la totalitat de les disposicionsanteriorment exposades i podrà expulsar de la prova i/o sancionar econòmicamentals tripulants de les embarcacions que incompleixin aquesta normativa mitjançant lasostracció de la fiança aportada en el moment de formalitzar les inscripcions i laprohibició de participar en futures edicions de la cursa.

En cas que algun participant inscrit en la cursa cometi qualsevol infracció legalment punible, aquesta serà degudament perseguida i sancionada per les autoritats en virtut de les competències que els atribueixi la legislació.

Recomanacions

Es recomana l’ús d’equips de neoprè per tal d’evitar hipotèrmies.

Es recomana portar un calçat adequat.

Es aconsellable que porteu barret i crema solar.

Es recomana portar rems de recanvi i molta moral.

Hem de tenir molt clar que hi som per passar-ho bé! En quatre paraules…

 

ENS MULLEM EL CUL!!!